เพิ่มเงิน บัตรคนจน รับเงินย้อนหลัง 5 เดือนรวด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 สำหรับแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 100 บาทต่อเดือน

2. ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 50 บาท ต่อเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ งวดแรกในเดือนเมษายน 2565

ซึ่งเป็นการจ่ายสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรมบัญชีกลางแจ้งกำหนดการโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรก ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565

อย่างไรก็ตามในปี 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ตรงจุดมากที่และประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้

– สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

– ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

– ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

– ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

– ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

– หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่