ประกาศ ลุ้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศ นายกฯ ประชุม ศบค.ชุดใหญ่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาว โซเชียลและคนทั้งประเทศต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า ตอนนี้ไม่จำเป็นให้ งดเดินทางออกต่ างจังหวัดกันน่าจะดี

โดยล่าสุด เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 23 ธ.ค. กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ c d 19

(ศบค.) แถลงข่าวสถา นการ ณ์ ว่า วันนี้ มี  c d 1-9 รายใหม่เพิ่ม 46 ราย เป็นการเดิ นทางม าจากต่ างประเทศ เข้ามาประเทศไทย

ซึ่งล่าสุด มีผู้ที่ติ ดในประเทศ 39 ราย และติ ดเชื้ อในแ รงงานต่างด้าว (คั ดกรองเชิงรุ ก) 0 ราย หายป่ วยเพิ่ม 17 ราย โดยยัง

ผู้ ป่วยยืนยันสะส มรวม 5,762 ราย เป็นการ ในประเทศ 3,837 ราย มาจากต่างประเทศ 1,925 ราย เข้าสถานที่กั กกั น 1,394 ราย รับเชื้ อ ในแ รงงานต่างด้ าว 1,273 ราย

ห ายกลับบ้านรวม 4,095 ราย อยู่ระหว่างการดูแล 1,607 ราย

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักกัน ได้แก่ 1. สหรา ชอาณาจักร 2 ราย เป็นห ญิงไทยอายุ 43 ปี และช ายอังกฤษอายุ 51 ปี 2.บาห์เรน 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 38 ปี 3.พม่า 1 ราย

เป็นหญิงไทยอายุ 29 ปี 4.รัสเซีย 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 50 ปี 5.สหรัฐอเมริกา 1 ราย โดยเป็นหญิ งไทยอายุ 53 ปี และ 6. ปากีสถาน 1 ราย เป็นช ายปากีสถ านอายุ 55 ปี ทั้งหมดรั รับเชื้ อไม่มีอาก าร ให้เห็น

ภาพดังกล่าว

ซึ่ง ได้พบ ผู้ ติ ดภายในประเทศ ทั้งห มด  39 ราย มีความเชื่อมโยงกับตล าดกุ้งทั้งหมด  31 ราย

โดยเป็นผู้มีประวัติเชื่ อมโยงกับตล าดกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทั้งห มด  23 ราย ได้แก่

นครปฐม 3 ราย กทม ทั้งหมด 7 ราย สุพรรณบุรี ทั้งหมด 1 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย นครราชสีมา 1 ราย ปราจีนบุรี 2 ราย ฉะเชิงเทรา 2 ราย พระนครศรีอยุธย ๅ 2 ราย

กำแพงเพชรทั้งหมด 2 ราย กร ะบี่ ทั้งหมด 1 ราย และรอการดูแล ทั้งหมด 1 ราย ไม่มีอาก าร ทั้งหมด 14 ราย มีอากา รทั้งหมด 9 ราย และมีประวัติ สั มผั ส

ยืนยันตล าดกุ้งทั้งหมด 8 ราย ได้แก่ ส มุทรปราการ ทั้งหมด 1 รายทั้งห มด กทม ทั้งหมด 1 ราย

ภูเก็ต ทั้งห มด  1 ราย สระบุรี ทั้งห มด 2 ราย ฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 2 ราย และรอประส าน 1 ราย มีอาก าร ทั้งหมด 5 ราย ไม่มีอาการ ทั้งหมด 3 ราย ซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด 39 ราย

ส่วนที่เหลือ ล่าสุด ทั้งหมด 8 ราย เป็นผู้มีประวัติไปสถานที่ชุ มชน เช่น ตลาดนัด

สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรร พสินค้า 3 รา ย คือ ปทุมธานี 1 ราย กทม ทั้งห มด 2 ราย (คนจีน ทั้งหมด  1 ราย พม่า ทั้งหมด 1 ราย)

มีอาก ารทั้งหมด สัมผั สชาวพม่าที่มีอาการป่ วย ทั้งหมด 1 ราย ที่ จ.นนทบุรี มีอาการ สัมผั สยืนยันก่อนหน้า ทั้งหมด 2 ราย รพ.แม่สอด จ.ตาก (คนไทย ทั้งหมด  1 ราย  พม่า ทั้งหมด 1 ราย)

มีอาการ และอยู่ระหว่างการตร วจคดกรองอีก 2 ราย คือ นนทบุรี 1 ราย และขอนแก่น 1 ราย มีอ าการ เห็นได้ว่า ขยาย ไปหล ายพื่นที่ในแต่ละส่วนของประเท ศแล้ว

ส่วนการติ ดในแรงงานต่างด้าวเป็น 0 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอ ผ ลตร วจ ซึ่งขณะนี้ตร วจคัดกร องแล้วประมาณ 9,400 กว่าราย จากที่ตั้งเป้าหมาย 10,300 รา

ย ตรวจแล็บแล้ว 5 พันกว่าราย อัตราการติดประมาณ 22% ทั้งนี้ การรับเชื้ อของ จ.สมุทรสาคร แบ่งเป็น พื้นที่สีแดง คือ ตลาดกลางกุ้ง อัตราการติ ดเชื้อ 44% โดยตร วจ 2,051 ราย ติดเชื้อ 914 ราย

ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าไปตร วจซ้ำ

หากมีการตร วจอาจมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น พื้นที่สีเหลือง คือ ชุมชนซอยเศรษฐกิจ ตร วจแล้ว  2,060 ราย พบเชื้อ 134 ราย คิดเป็น 6.5% และตลาดทะเลไทย ตรวจ 653 ราย ได้รับเชื้ อ 91 ราย คิดเป็น 14% พื้นที่สีเขียว คือ สะพานปลา ตร วจทั้งหมด  241 ติด 2 ราย คิดเป็น 1% รวมถึงบ้านเอื้ ออาทร

ตลาดโกรกกราก ชุมชนเดิมบางสาม ตลาดมหาชัย ตลาดศ าลเจ้า เซ็นทรัลมห าชัย และชุมชนวัดบัณฑูรย์ นพ.ทวีศิลป์ กล่าว เรียกได้ว่าน่าเป็นห่วง

สำหรับจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งและต้องเฝ้าระวัง จากลูกค้าประจำ ทั้งหมด  1,000 กว่าคน มีทั้งหมด  23 จังหวัด ซึ่งได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระบุรี ปทุมธานี พ ระนครศรีอยุธยๅ นนทบุรี กทม. สุพ รรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ส มุทรสงคร าม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบ ชุมพร และสงขลา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เคยสัมผัสตลาดกลางกุ้ง ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ขอให้เข้ารับการตร วจโดยต้องมีอาการตา มเกณ ฑ์ต่างๆ ถึงได้ตร วจฟรี ไม่มีการคิดค่าตร วจค่าบริการ  และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพ ทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ทุกแห่ง ก่อนรายงานสถ านการ ณ์ ต่อสื่ อ ขอให้แจ้งชุด

ข้ อมู ลเข้าระบบรายงาน เพื่อให้ฐ านข้อมู ลที่ น่าเชื่อถือมากที่สุดและข้อมูลเป็นชุดเดียวกัน ส่วนการตร วจหาในประเทศไทยมีศั กยภาพในการตร วจทั้งประเทศประมาณ 53,106 ตัวอย่างต่อวัน

ส่วนที่ยังรอผลการตร วจของสมุทรสาคร เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 5 ที่ดูแล จ.สมุทรส าคร โดยมีศักยภ าพในการตร วจได้ประมาณ 2,900 ตัวอย่างต่อวัน จึงต้องทยอยรอผลการตร วจ กันทั้งหมด

แต่จะมีการเปลี่ยน ให้ตรวจแบบ Pool Sample 4 ตัวอย่างตร วจทีเดียว เพื่อให้ร วดเร็วขึ้น กว่าเดิม

สำหรับสถานการณ์ c v 19 ทั่ วโลก มีผู้รับเชื้ อ รวมแล้วทั้งสิ้น  78,360,768 ราย เป็นผู้ มีผู้รับเชื้ อใหม่ 604,973 ราย อาก ารแ ย่ 106,353 ราย ปกติดีแล้วทั้งหมด 55,121,982 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในต่างประเทศนั้น เกาหลีใต้มีการปิดรีส อร์ททั่วประเทศเพื่อสกัด c d 19

และห้ ามจับก ลุ่มกันเกิน 4 คนในกรุงโซล ออสเตรเลียเตรียมตร วจประชาชนทุกคนเพื่อ  หา c d 19 และใกล้ล็ อกดา วน์ทั้งประเทศในรอบที่ 3 ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดี ยวที่เจอสถานการณ์ห นักห น่วงเช่นนี้

ที่อื่นเจอมาก่อนเราแล้ว เช่น ฮ่องกงไม่เค ยมีเค อร์ฟิวก็มีประกาศเค อรืฟิวขึ้นเรื่อยๆ พม่าปิ ดสวนสาธารณะและทะเลสาบในย่างกุ้ง

ส่วนประเทศไทยจะประกาศล็ อกดา วน์เฉพาะพื้นที่ที่เราประก าศ ไม่ได้ประกา ศทั้งหมด เป็นการปิดกั้นบางพื้นที่ ส่วนพื้นที่อื่นยังเ ดินททาง ไปมาห าสู่กันได้

ส่วนกรณีปีใ หม่ นี้ นั้นจะจัดงานได้หรือไม่ และจะล็ อกดา วน์อะไรหรือไม่ นายกรั ฐมนตรีได้เรียกประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 09.00 น.วันที่ 24 ธ.ค. โดยจะพิจารณาเก ณฑ์การล็ อกดา วน์ที่ให้กระท รวงสาธารณสุ ขไปดำเนินการมาเส นอในที่ประชุม