เปิด ข้อแตกต่าง เราชนะ 7,000 และ คนละครึ่ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศสนใจและสงสัยต้องบอกเลยว่า รายะเอียดแตกต่างกับค นละครึ่ง

ล่าสุด ขณะนี้มติ ครม.ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับมาตรการ เราชนะ ที่แยกผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งผู้ ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่จะได้รับเงินอัตโนมัติ

ผู้เคยได้มาตรการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ต้องตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิอะไรมาก่อน ต้องเข้าไปลงทะเบียนเราชนะที่เว็บไซต์เช่นกัน

โดยทั้งหมดจะได้รับเงิน 7,000 บาท ผ่านแอพพลิ เคชั่น เป๋าตัง ใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีแอพฯ ถุงเงิน

ขณะเดียวกันในส่วนของมาตรการ คนละครึ่ง ได้ดำเนินมาถึงรอบเก็บตกนั้น จากข้อมูลของกระทรวงการค ลัง พบว่ามีสิทธิคงเหลือจากผู้ที่เคยได้รับสิทธิไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ภายใน 14 วัน

ทำให้ถูกตัดสิทธิและในวันที่ 20 ม.ค.64 ได้นำ มาเปิดลงทะเบียนรอบเก็บ ตกใหม่ราว 1.34 ล้านสิทธิ จะมีสิทธิได้เงินใช้จ่าย 3,500 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ด้วยมาตรการช่วยเหลือ ของรัฐบาลที่ออกมาหลา ยมาตรก าร และมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้เกิดความสับสน วันนี้ทีมข่าวจะพา เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ

จำน วนเงินที่จะได้รับ

คนละครึ่ง : 3,500 บาท ตลอดโครงการ (ใช้สิทธิได้ถึง 31 มี.ค.2564)

เราชนะ : 7,000 บ าท ตลอดโครงการ (ใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564)

วิธีการรับเงิน และการใช้เงิน

คนละครึ่ง

ได้รับเงินเยียว ยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ใช้ซื้อสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม

ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านแอพฯ ถุงเงิน ของร้านค้า เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านธง ฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าทั่วไป และกิจการ OT OP ฯลฯ

รั ฐสนับสนุนไม่เกินวันละ 150 บาท หากใช้ไม่หมดรัฐทบให้

เราชนะ

ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพ ลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ใช้ซื้อ สินค้า และ บริการ

ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ร้านธงฟ้า ผ่า นแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชน ะ รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า

จะได้รับเงินเป็นรายสัปดา ห์ สามารถทบได้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป แยกเป็น

1) กลุ่มบัตรคนจน ได้รับ 675-700 บาทต่อสัปดาห์ ได้รับทุกวันศุกร์

2) กลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน สัปดาห์ละ 1,00 0 บาท ได้รับทุกวันพฤหัสบดี

3) กลุ่มที่ไม่เคยได้รับมาตรการอะไร รับสั ปดาห์ละ 1,000 บาท ได้รับทุกวันพฤหัสบดี


คุณสมบั ติผู้มีสิทธิเข้าร่วม

คนละครึ่ง : 1.ต้องมีบัตรประจำตัวปร ะชาชน และเป็นบุคค ลสัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

เราชนะ : 1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง

กลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.รายได้พึงประเมินใ นเรื่องของการเสียภาษี ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน 300,000 บาท

7.เงินฝากในทุก บัญชีไม่ เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด