เปิดกลุ่ม 3 กลุ่ม และอาชีพที่ได้รับเงิน 7000 แน่นอน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลชียล ต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงนี้เป็นเรื่องดีเลยครับท่าน ใครที่มีสิทธไม่ควรพลาด

ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนต รีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็ นชอบโครงก ารเราชนะ เพื่อให้ความช่ วยเ หลือด้ว ยการลดภาระค่ าครองชี พให้แก่ประชาชน

เนื่องจากสถานก ารณ์การ cv โดยจะสนั บสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน 31.1 ล้านคน

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่ มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิ ทธิ์ในช่วงต้นเดื อนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวงเงิน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็ นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรั ฐ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ลงทะเบียนทางไหน เมื่อไร

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 06.00-23.00 น.

ดำเนินการจ่ายเงินให้แ ก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในรูปแบบของวงเงินช่วยเหลือผ่าน 3 ช่องทาง ดั งนี้

1. บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

วงเงินจะเข้าผ่านบัตรฯ โ ดยอัตโนมัติ

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินช่ว ยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อ สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,4 00 บาท

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้วงเงิ นช่วยเหลือเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันศุกร์ เริ่ม 5 กุมภ าพันธ์ 2564


2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่า นเกณฑ์จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน เป๋าตัง ให้ก ดยืนยันสิทธิ

ตรวจสอบสถานะการได้รั บสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 5 กุมภ าพันธ์ 2564 ได้เลย

ได้รับวงเงินผ่านท างแอปฯ ครั้งละ 1,000 บา ทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 3,000 บาท) จนครบ 7,000 บาท

วงเงินช่วยเหลือจะเข้าทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่ม 18 กุมภ าพันธ์ 2564

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่ มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแอปฯ เป๋าตัง

ลงทะเบียนผ่ านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้ งแต่ 29 มกราคม-12 กุมภา พันธ์ 2564 เวลา 06.00-23.00 น.

ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

หากผ่านการคัดกรอ งตามเกณฑ์ ต้อง ยืนยั นตัวตนผ่านระบ บ (g-Wallet) แอ ปฯ เป๋าตัง

ได้รับวงเงินผ่านทางแอปฯ ครั้งละ 1,000 บา ทต่อสัปดาห์ (สัปดาห์แรกได้ 3,00 0 บาท) จนครบ 7,000 บาท

วงเงินช่วยเหลื อจะเข้าทุก ๆ วัน พฤหัสบดี เริ่ม 18 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถใช้วงเงินซื้อของที่ไหนได้บ้าง

ร้าน ค้าธงฟ้าประชารัฐ – ร้าน ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง – ร้าน ค้าและผู้ให้บริการที่มี สิทธิ์ เข้าร่วมโครงการเราชนะ