เงื่อนไข และแบบฟอร์ม วิธีการลงทะเบียน คนจนรอบใหม่ ปี 2564

อีกหนึ่งข่า วสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังรอคอยของขวัญปีใหม่จากท างภาครัฐ

ที่ประก าศจะเปิดให้ลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบให ม่ภายในต้นปี 2564

ต อนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่ อนไข ในเรื่องของสวัสดิการที่เค ยได้รับอย่างละเอียด

ล่ าสุดที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสถ านการณ์เศรษฐกิจจากผลกร ะทบของ CV-19 ศบ.ศ

มีม ติเห็นชอบ มาตราการเพิ่มกำลังซื้อให้แก้ผู้ที่ถื อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำน วน 14 ล้านคน

โด ยกระทรวงการคลังเสนอ ขยายระย ะเวลา เพิ่มจำนวนเงินพิเศษให้อี กคนละ 500 บาท

เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแ ต่เดือน มกราคม ถึง มีน าคม 2564

วั นนี้เราจึงนำแบบฟอร์มและวิธีการกรอกใบสมัคร สำห รับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บัตรสวั สดิการแห่งรัฐ ได้ดูและเตรียมเอกสา รก่อนเปิดลงทะเบียนจริง

เงื่อนไขกา รลงทะเบียน บัตรสวั สดิการแห่งรัฐร อบใหม่

1. เป็ นผู้ที่มีสัญชาติไท ย และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้ นไป

2. ว่า งงาน หรือมีร ายได้ไม่เกิน 100,000 ต่ อปี

3. ไม่มีทรั พย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝากธน าคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. และพั นธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ ถ้าหากมีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4. รายไ ด้ครัวเรือนจะเป็นตั วประกอบในก ารพิจารณา

5. ถ้าหา กมีรถยนต์ จะถู กนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันขึ้นไป จะไ ม่ได้รับสิทธิ

วิธีการดาวน์โห ลดแบบฟอ ร์ม สำหรับก ารกรอกข้อมูล

1. เอกสารสำหรั บการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นสมัค รเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โห ลดได้ทีท่เว็บไซต์ www.fpo.go.th

2. กดที่เมนู เอกสา รเผยแ พร่ / บริการประช าชน บัตรคน

3. ก ดที่คำว่ า ดาวโห ลด

4. ก ดที่คำว่า แบบฟอ ร์มลงทะเบียนเพื่ อสวัสดิการแห่งรัฐ

5. ก ดคำว่า Download ที่อยู่ด้า นล่างขว ามือ

6. ห ลังจากนั้นจ ะได้ใบการกร อกข้อมูลแบ บนี้มา

ห ลัง จากที่กรอกเอกสารเสร็จสิ้น สามา รถนำไปยื่นหน่วยงา นที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 แห่งได้แก่

  1. สำนักงา นเศ รษฐกิจ
  2. กร ะทรวงก ารค ลัง
  3. ธ.ก.ส.
  4. ธ นาคารออ มสิน และ ธนาค ารกรุงไทย

หลั งจากก รอกใบสมัคร และยื่นเสร็จ เพียงเท่านี้ ก็รอผลการส มัครของท่านได้เลยค่ะ