เงินอุดหนุนบุตร เดือนกันยายน เข้าแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท

โดยงวดเดือนกันยายน 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอนเงินอุดหนุนบุตรในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 พร้อม 3 ช่องทางเช็กสิทธิได้ง่ายๆ

ไทมไลน์การโอน “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปี 2565 มีดังนี้

– เดือนกันยายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

เช็กสิทธิ “เงินอุดหนุนบุตร”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) ประกาศ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ผ่านเว็บ คลิกลิงก์ โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

– กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

– ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

– กดค้นหาข้อมูล

ผ่านแอปพลิเคชัน เงินเด็ก ได้ที่ AppStore และ PlayStore

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย

ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร(รายเดิม)

ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “เงินอุดหนุนบุตร” นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) ตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็ก และเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” โทรศัพท์หมายเลข 08-2091-7245, 08-2037- 9767, 08- 3431- 3533, 06 -5731-3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม.โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง