อัพเดต บัตรคนจน เดือน พ.ย.65

สำหรับความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2565 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการขยายเวลามาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงานไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยกรมบัญชีกลาง ได้อัพเดตสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ตุลาคม -ธันวาคม 2565)

บขส. 500 บาทต่อเดือน

รถไฟ 500 บาทต่อเดือน

รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) /ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

ทุกวันที่ 18 ของเดือน

เงินคืนค่าไฟฟ้า

– ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินคืนค่าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

ทุกวันที่ 22 ของเดือน

เงินเพิ่มเบี้ยความพิ-การ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิ-การและได้รับ เงินเบี้ยความพิ-การ)

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้