ออมสินให้กู้ สินเชื่อเพื่อคุณ สูงสุด 3 หมื่น

สำหรับสวนของสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลานๆคนหลายๆอาขีพไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างได้รับปัณหากันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็ค่าใช้จ่ายส่นตัวและครอบครัวรวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจการ ซึ่งในช่วงเวลาที่ฝ้าหลังฝนกลับมาสดใสแบบนี้ดีแน่ๆกับสินเชื่อของธนาคาร ออมสิน

หลังจาก ธนาคารออมสิน ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด มาตั้งแต่เดือน ส.ค. 65 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันวงเงินการปล่อยยังไม่เต็ม และสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้


เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย – อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ