.ออกหนังสือเรื่องจัดปีใหม่ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

อีกไม่กี่วันก็จะวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลายคนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านเพื่อเยี่ยมครอบครัว และสังสรรค์ปีใหม่ แต่มีหลายหน่วยงานได้ประกาศงดจัดงานปีใหม่ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจัดงานปีใหม่ได้หรือไม่ โดยเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – วันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นช่วงเทศกาล ส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม อาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า มิได้มีนโยบายหรือคําสั่งให้หน่วยงานราชการในสังกัด และสถานประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบ งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 แต่อย่างใด แต่ให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้


1. เน้นย้ำเรื่องเวลาเปิด-ปิดสถานบริการ การห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกําหนดเข้าไปใช้บริการ มิให้มีการนําสิ่งผิดกฏหม รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

2. ก่อนที่จะเข้าสู่การจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้จังหวัด อําเภอ ตรวจตราสถานที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้ตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และผู้เข้าไปใช้บริการในสถานที่นั้น

3. แจ้งให้ผู้ประกอบการคํานึงถึงจํานวนผู้เข้าไปใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมให้สัมพันธ์กับประเภทกิจการการใช้อาคารไม่ให้แออัดหนาแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันมิให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ จากการเบียดของคนจํานวนมาก (Crowd crush) ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

4. เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยง จาก CV-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจาก CV-19 สําหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

5. ในช่วงการจัดงานรื่นเริงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565-วันที่ 2 มกราคม 2566) ให้จังหวัด อําเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจตราสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมิให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและผู้เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งให้สังคมโดยรวมมีความสงบเรียบร้อย