วันนี้โอนเงิน เราชนะ เข้าบัตรคนจน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตาม และต้องบอ กว่า หลังสถา ณการณ์ 2 สองนี้ ททางรัฐบาได้ทำการ

ออกมาตรการเพื่อทำการช่วยเหลือเยียวย า ประชาชน หล ายโครการ เนื่องจากว่า หลายคนทั่วประเทศได้รับความเดือนร้อน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรื อเอกชนไ ด้รับผลกระทบกั นทั่วหน้า โดยมาตรกา รล่าสุดที่มีการโอง เงินเยียวย า คือ เราช นะนั้นเอง

ล่าสุด เมื่อวั นที่ 12 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า วันนี้กระทรว งการคลังจะโอนเงินม าตรการ เ ราชนะ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นก ารโอนเงินครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุ มภาพันธ์ ยอดเงินโอนดังกล่าว จะมีด้วยกัน 2 ยอด ได้แก่ 675 บาท และ 700 บาท

เช็กเ ลย วันนี้โอนเงิน เราช นะ งวดที่ 2 เข้าบั ตรคนจน

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ที่เหลืออยู่ในเดือนกุม ภาพัน ธ์-มีนาคม 2564 มีดังนี้ ไทม์ไลน์โ อนเงินเข้า บัตรสวัสดิกา รแห่ งรัฐ

วันที่ 5 กุมภ าพันธ์ 64 (รับเงินค รั้งแรก) วันที่ 12 กุ มภาพันธ์ 64 วันที่ 19 กุมภ าพันธ์ 64 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 วันที่ 5 มีนาคม 64 วันที่ 12 มีนา คม 64 วันที่ 19 มีน าคม 64 วันที่ 26 มีน าคม 64

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดดิการ ต ามตารางด้ านบนสะสมไว้ใ ช้ได้ถึงเ ดือนพฤษภาคม 64