เราชนะ กลุ่ม 2 และ 3 เช็คสิทธิผ่านเว็บ ก่อนใช้เงิน 7,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดต ามและต้องบอกว่า ในช่องสถาณกา รณ์ รอบ 2 นี้  หลาบยหน่วยงงานหลายฝ่ายทั้ งภาครัฐและเอ กชนได้รับ ผลกะทบ  กั นหมดทั้่งประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบา ลได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยี ยวยา ให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดย ล่าสุ ดเป็นโครงกา ร เราชนะ ที่เรียกได้ว่ า ได้รับ ควา มสนใจเข้าร่วมกั นอย่าล้นหบลาม เล ยทีเดียว

ทั้ง ก็ได้มีเงื่ อนไข การใช้จ่าย ในส่ วนของการช่วย เหลือของโคร งการเพื่อที่ป้องกั นการ แสวงห าผลกำไรของโครงการเกิ ดที่อาจจะ ขึ้นนั้นเอง

โดย ม าตรการ เราชน ะ มาต ร การช่ว ยเหลือค่าใ ช้จ่ ายสำหรับ ผู้ป ระกอบอ าชีพอิสร ะ แรงง านนอกระบบ และ เกษ ตรกร เน้นช่ วยเห ลือ ผู้มีร ายได้น้อย โดยเฉพาะ

ซึ่งเป็นก ลุ่มประช าชนที่จะได้รับสิ ทธิใช้เงิน 7,000 บ าท เป็น 3 กลุ่ม ดั งนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐอ ยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้ องเช็คสิทธิใด ๆ สามารถรอเงินโอนเข้ าให้อัตโ นมัติได้เลย

กลุ่ มที่ 2 ผู้ที่เคยล งทะเบีย นและใช้สิท ธิในโคร งการ ค นล ะครึ่ง และ เรา เที่ย วด้วยกั น ม าก่อน หากมีคุณสมบั ติตรงตามที่โ ครงการกำหนด จะสาม ารถ กดรั บสิ ทธิ ได้ทั นที ผ่านแอ พพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ยกเว้ นโครงการคนละครึ่ง ที่ยืนยั นตัวตนไม่ทันวันที่ 27 ม.ค.64 จะต้ องไปลงทะเบียนในเว็บไ ซต์ www.เราชนะ.com

กลุ่ มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยล งทะเบีย นและใช้สิทธิใ นโครงการ คนล ะครึ่ง และ  เราเที่ย วด้วยกัน  ม าก่อน

ทั้ งนี้ผู้ได้รับสิทธิ กลุ่ม ที่ 2 และ 3 จะต้อ งถูกพิจา รณาคุณสมบั ติอีกครั้งหนึ่ง

เนื่อ งการโครงก ารนี้ต้องการช่ว ยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และได้รับ ผลกระทบ ดังนั้น ผู้ที่จะผ่ านการพิจารณาและได้ อ นุมัติสิ ทธิ จะต้องมีคุณส มบัติ ดังต่อไปนี้

– เป็น ผู้มี สัญชาติไ ทยอายุตั้งแต่18ปีบริ บูรณ์ขึ้นไป

-ไม่เป็ นผู้ประกันตนตามม าต รา33ตามก ฎห มายว่าด้วยประกันสังคม

-ไม่เป็นข้าร าชการพนักงานร าชการลูกจ้ างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติงานใน หน่วยงานของรั ฐซึ่งกลุ่มนี้ได้รั บรายได้เป็นปก ติ อยู่แล้ว

-ไม่เป็นข้าร าชการก ารเมือง

-ไม่เป็นผู้ ที่ได้รับบำน าญป กติหรือเบี้ยหวัด จา กส่วนราชก าร

-รายได้พึงป ระเมินใ นเรื่องของการเสี ยภาษีไม่เกิน300,00 0บาทตาม ฐานข้อมู ลที่มีล่ าสุด

-เงินฝา กในทุกบั ญชีไม่เกิน500,000บาทตามฐา นข้อมูลที่มีล่าสุด

หากมีคุณส มบัติคร บถ้วนทั้ง 7 ข้อนี้ก็แป ลว่าคุณมีสิทธิในโ ครงการ เราชนะ และจะได้รั บเงินเยียวย า 7,000 บาทแน่น อน

แต่ถ้าคุณ มีอาชีพ การงานเป็นข้าราชการ หรือเป็นผู้ประกันตน ตามมาตร า33 หรือมีรายได้สูงที่เข้าข่าย 1 ใน 7 ข้อนี้ถือว่า “ไม่ได้รับสิทธิ”

สำหรั บกลุ่มที่ 2 และ 3 ก่อนที่จ ะได้รับเงินเข้า “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ าย 7,000 บาท จะต้อง “เช็คสิ ทธิ” ผ่านww w.เราชนะ.comก่อน ตามไ ทม์ไลน์ดังนี้

กลุ่มที่ 2 เช็คสิท ธิผ่านเว็บไซต์เราช นะ ได้ในวันที่ 5 ก.พ. 64

กลุ่มที่ 3เช็คสิท ธิผ่านเว็บไซต์เร าชนะ ได้ในวันที่ 8 ก.พ. 64

แต่ละกลุ่มได้เ งินเมื่อไรบ้ าง