ผู้ถือบัตรคนจนเฮ รัฐเตรียมแจกเงินพิเศษอีก 500 บาท 3 เดือน

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ อีกไม่กี่วันก็ใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ทางรั ฐบาลก็ได้มีเซอร์ไพรส์ให้กับประชาชน

สำห รับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแ ห่งรัฐ หรือ บัตรคนจ นจำนวน 14 ล้านคน

โดยจะแ จกเงินให้หลังปีใหม่เดือนละ 500 บา ท เป็นเวล า 3 เดือน

สำหรั บใช้จ่ายซื้อสินค้า อุปโภค บ ริโภค ตั้งแต่ มกร าคม – มีนาคม 2564

เมื่ อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพจ สวั สดิการ ทันข่าว 4.0 ได้โพสต์ข้อคว ามว่า

มั่ นใจ!!..เงินเข้าบัตรสวัสดิการฯตรงเวล าทุกวันที่ 1 กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้ อมการเพิ่มวงเงินเพื่อรูดซื้อสินค้า

เพื่อใ ห้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิวงเงินในบัตรสวั สดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยกำหน ดเพิ่มวงเงินจำนวน 500 บาท

เ ข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทุกวั นที่ 1 ของเดือนมกราคมถึ งมีนาคม 2564

โด ยมีการเปลี่ยนแปลงกา รขยายวงเงินเพิ่ มดังนี้

  • จา กเดิมรูดสินค้า200เพิ่ มเป็น700บาท/เดือ น
  • จา กเดิมรูดสินค้า300เ พิ่มเป็น800บาท/เดื อน
  • ไม่ส ามารถกด หรือเเ ลกเป็นเงินส ดได้
  • ไ ม่สามารถสะสมไ ปในเดือนถัดไ ปได้

โพสต์ดั งกล่าว

อย่ างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่กำลังรอคอยการลงทะเ บียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ รัฐยังไม่มีกำห นดการชัดเจน จะต้องรอให้ผ่านพ้นโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ไปก่อน

ขอบคุณ : สวัสดิการ ทันข่าว4.0