บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าอีก 4,300 บ

ในช่วงสถาณก ารณ์แบบนี้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องนราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ช่ว งนีรั ฐบาลได้ออกโครงก ารมาหล ายโครงการเพื่อ ช่วยเหลื อประชาชน ซึ่งช่ วยเหลือได้หลายคนทั้ งประเ ทศ เลยทีเ ดียว สำหรับช่ว งนี้

ล่าสุด เตรียมตัวลุ้นบัต รคนจนรับเงินเข้า บั ญชีสูงสุ ด 4,300 บาท ในเดื อนกุม ภาพั นธ์ 2564

มาตรก ารช่วยเหลือ และบร รเทาความเดือนร้อนของประช าชน ที่จัดมาอย่ างต่อเนื่องอย่างบั ตรคนจน หรือ บัตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ

ซึ่งในเดือนกุมภ าพันธ์นี้ ผู้ที่ถือบัต รคนจน หรือ บัตรสวั สดิการแห่ งรั ฐมีเฮแน่นอ น

เนื่องจากในเดือ นกุมภาพัน ธ์ 2564 นี้ อาจจ ะได้ลุ้นรั บเงินเข้าบั ญชีสูงสุ ดถึง 4,300 บาท

เนื่องจากท างคณะรั ฐมนตรี ลงมติเห็นช อบที่จะเยียวย าประชาชนผ่านม าตรการเร าชนะ ซึ่งผู้ที่ถือบัต รคนจนก็จ ะได้รับเงินในส่วนนี้ด้วย

สรุปม าตรการสำหรับผู้ถื อบัตรค นสนในเดือนกุมภ าพันธ์ 2564

ผู้ที่ถือบั ตรคนจนหรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ อาจจ ะมีคำถามว่า ในเดือนกุมภาพั นธ์ 2564 นี้ ทางรั ฐบา ลมีมาตรการอะไรออกมาเยียวยา

และช่ว ยเหลือผู้ที่ถือบัตรคนจนบ้าง และจะได้รั บเงินเยียวย า และเงินช่ว ยเหลือทั้งห มดเท่านั้น

เนื่องจากปัจ จุบั นมีหลายมาตรก ารที่จะเข้ามาในช่วง 3 เดือนต่ อจากนี้ เราไปอัพเดทพ ร้อมๆกันเลยดีกว่า

ว่ามีมาตรการช่วยเหลื ออะไรบ้าง และผู้ที่ถือบัต รจะได้รับเงินเข้าบัญชีเท่ าไหร่ เติมวงเงิ นเข้าบัตรคนจ น 500 บาท

มาตรการเพิ่มวงเงินเข้าบัต รคนจนจำนวน 500 บ าทเพื่ อใช้เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เป็น ระยะเวลาทั้ง หม ด 3 เดือน

เริ่มตั้งแ ต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึ งเดือนมีนาคม 2564 โดยจะต้ องใช้จ่ายผ่านบัตรคนจ นเท่านั้น และ

ไม่สามารถถอนออ กมาเป็นเงินสดได้ ซึ่ง จะทำให้วงเงิ นซื้อสินค้าอุปโภคบริโภ ค ที่เคยได้รั บคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์ที่รั ฐบาลกำหนด

ผู้ที่มีรายได้ต่ำ หรือน้อ ยกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่ วยเหลือค่าสินค้าอุปโ ภค-บริโภค 300 บาท ต่อเดือน

และได้รับเงินช่ วยเหลือเพิ่ม 500 บาท ทำให้ยอ ดรวมเป็น 800 บา ทต่อเดือน

ผู้ที่มีรายได้สูง หรือ ม ากกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะไ ด้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโ ภค-บริโภค

และได้รับเงินช่ วยเหลือเพิ่ม 500 บาท ทำให้ย อดรวมเป็น 700 บาทต่ อเดือน

ส รุปคือ ในเดื อนกุมภ าพันธ์ 2564 ผู้ที่ถื อบัตรคนจน จะได้รั บเงินในส่วนนี้ 700-800 บา ทต่อคน ตามเกณฑ์ที่กำห นด

มาตรก ารบรรเทาความเดือด ร้อนปร ะชาชน หรือ เยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบ โค รงการเราชนะ

มาตรการเยียวย าประชาชน ที่ได้รับคว ามเดือนร้อน แจกเงินให้กั บประชาชนที่ได้รับสิ ทธิ 3,500 บาท

เป็นระย ะเวลา 2 เดือน รวมเป็ นเงิน 7,000 บาท ตั้งแต่เดือ นกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึ งเดือน มีนาคม 2564

โครงการเยียวย าเงินผ่าน เราชนะ สำหรับผู้ที่ถื อบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ ซึ่งมีจำน วนอยู่ราวๆ 14 ล้านคน

โดยค นกลุ่มนี้ ไม่ต้องลงทะเบีย นเพื่อรับสิทธิ เนื่องจากภาครั ฐมีฐานข้อมูลลงทะเบียนคร บถ้วนแล้ว

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จะ ได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นร ะยะเวลา 2 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรเพื่ อใช้สำหรับใช้จ่ ายโดยอัตโน มัติ

ทำให้ผู้ที่ถือบัตรคนจ นในเดือนกุมภาพันธ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินเข้ าบัญชีสูงสุด 4,300 ในเดือนกุมภ าพันธ์ และ เดื อนมีนา คม 2564