บัตรกดเงินสด ธ.ออมสิน กดเงินไปใช้ได้ทันที ให้คนละ 30,000

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวฏโซเชียลต่าง ติด ตามแ ละ ต้องบอกว่า  ช่วงเวลานี้ได้รับผ ลกระทบกัน หลายคน โดยสำหรับ คนที่ ต้องกรา วงเงินสด สักก้อน

ในส่วนของตรงนี้ การทำสิ นเชื่อหรือธุรก รรมทา งการเงินกับทางธนาคาร ตรงนี้อา จจะเป็นเรื่องยากส์ ในเรื่องก ารลงทะเบียนสมั คร สินเชื่อเพร าะเงินเดือนขั้ นตำต้องสูงถึง 250 00 บาท

ซึ่งตรงนี้จ ะดีกว่า ไหมถ้าเป็นในส่ วนของบัตรกดเงินสดรูปแ บบไหม่ทางเลือกจ าก 1 ใน 16สถาบันการเงิ นแนวหน้าของประเท ศไทยอย่ างธนาคารออ มสิน

ล่าสุด หลายคนต่ างพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับ บัต รกดเงินสด ออม สิน เงินเดือน 7000 ทางธน าคา รออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ ให้กู้ยื มเงินถือบัตรคื อ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อา ยุงา นมากกว่า 1 ปี

สำหรับผู้มีรายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอ าชี พอิสระ / เจ้าของกิจกา รที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บา ทต่อเดือน

ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินหรือว งเงิน ให้ยืมเงิน ส ดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้ นไป

ต้องเตรียมใช้ สำห รับ กู้ยืมเงิน สินเชื่อ นี้ เอกส ารที่ใช้ในการสมัครบัตรก ดเงินออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประ จำ ที่ต้องเตรียมไ ว้ กู้ยืมเงิน ที่ต้องใ ช้ จะมีประกอ บไปด้วย

1.สำเนาบัตรประช าชน หรือสำเนาบัตรข้ าราชการ ขอ งผู้กู้ยืมเงิน

2.สำเนาทะเบีย นบ้าน ต้ นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้น ฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเ งินเดือนStatement หรือสำเ นาบัญชีเงินเดื อนย้อนห ลัง 3 เดือน

3.หน้าสมุ ดบัญชี ของผู้ยื มเงิน ที่ระบุชื่อ – เ ลขที่บัญชี

สำหรับอาชี พอิ สระหรือเจ้าของกิจก าร ที่ต้องเตรียมไว้กู้ยื มเงิน ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบั ตรประชาชน

2.เอกสา รแสดงการดำเ นินธุรกิจม าแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอ กสารแสดงราย ได้ย้ อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสด งการเสียภาษี เงิ นได้ หรือเอกสารอื่นๆ

4.Statement หรื อสำเนาบัญชีธ นาคารในนามผู้สมัครย้ อน หลัง 6 เดือน พร้ อมหน้าสมุดบัญชีที่ร ะบุชื่อ เลขที่บัญชี

หลายคนอยากทราบว่า ทำการ กู้ยืมเงินเเล้ว แล้วบัต รกดเงินอ อมสินจะกี่วันอนุมัติ?

จากการหาข้อมู ลในอินเต อร์เน็ตพบว่า บัตรกด เงินสดออม สินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ย ประมาณ 1เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีก ารตร วจที รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็ วกว่านั้น

ต้องการข้ อมูลเพิ่เ ติมติดต่ อได้ที่

ที่อยู่ : ธนาคารอ อมสินสำนักงาน ใหญ่ 470 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเ สนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมู ลการติดต่อ : โทร ศัพท์ Call Center : 1115 โทรสาร 0-2299-8012