ทำงาน วันแรงงาน เกิน 8 ชั่วโมง เป็น OT ต้องได้ค่าเเรงเพิ่ม

เพจกฎหมายเเรงงาน รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ ได้อธิบายขอกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานใน วันเเรงงาน ไว้ว่า วันแรงงานถือเป็นวันหยุดตามประเพณีที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างทุกคนต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนหยุด ๑ วัน โดยได้รับค่าจ้าง

หากนายจ้างให้ลูกจ้างมาทำงานใน วันแรงงาน หรือวันหยุดชดเชยวันเเรงงาน จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้แก่ลูกจ้างอีก ๑ แรง หมายความว่า แม้ลูกจ้างไม่มาทำงานก็จะได้ค่าจ้างอยู่แล้ว นายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างโดยอ้างว่าเป็นวันแรงงานซึ่งเป็นวันหยุด และกรณีวันแรงงานซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกประเภท

กรณีทำงานเกินกว่าเวลาทำงานปกติ โดยทั่วไปคือทำงานเกิน ๘ ชม. จากเวลาทำงานปกติ(คือเกินจากช่วงเวลาเดียวกับวันทำงานปกติ) ใน วันแรงงาน จะต้องได้ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ๓ เท่า ของค่าจ้างรายชั่วโมงในวันทำงานปกติ

ขอบคุณ เพจกฎหมายเเรงงาน