คลังเผยข่าวดี เตรียมแจกเงินเยียวย ารอบใหม่ คล้ายเราไม่ทิ้งกัน

อีกห นึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานก ารณ์ CV-19 ในช่วงนี้

ทำใ ห้หลายต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้ องกันไม่ให้ตัวเองไปอยู่ใ นพื้นที่สีแดง

ทำให้ข าดรายได้ หรือรายได้ลดลงจากก ารทำงาน ส่งผลกระทบต่อการใ ช้ชีวิต

ทางรั ฐบาลจึงมีมาตราการต่างๆออกมาช่ วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงทุ กกลุ่ม

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายอ าคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง

เผ ยข่าวดีว่า ตอนนี้ทางกระทรวงกา รคลัง กำลังอยู่ในระหว่างสรุปมาตราการช่วยเห ลือผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่ งยังไม่สรุปว่าเป็นการแจกเงินหรือไม่ หรือ อ าจจะเป็นมาตราการที่คล้ายกับเราไ ม่ทิ้งกัน

โด ยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจ ะดำเนินการอย่างไร แต่ไม่อยากให้เรียกว่ าเป็นการแจกเงิน

ให้เรี ยกว่าเป็นมาตราการบ รรเทาความเดื อดร้อนมากกว่า

ข อให้รอดูมาตรการก่อ นค่อยว่ากัน ไม่ใช่แจกเงิน แต่เป็นการบรรเทาความเ ดือดร้อน

ร อดูรายละเอียด เป็นการใ ช้เงินในวงเงิน พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้ านบาท

ในส่ว นเยียวยาผู้ได้รับกระทบ ยังเ พียงพอ และไม่มีแผนต้ องกู้เพิ่ม

โด ยมาตรการจะออ กมาเร็ว ๆ นี้ นายอาคม กล่ าว

ส่ วนข้อเสนอภาคเอกชน ให้ก ระทรวงการคลังแจกเงิน 4 พันบา ท

ไม่รู้เ อกชนเสนอมาบนพื้นฐานอะไร ไม่แ น่ใจ แต่ไม่ใช่ข้อมูลจากกระทรวงก ารคลัง

ต้ องไปถามเขา ส่วนของรัฐบาลก็มีก ารเตรียมไว้อยู่ ซึ่งยังไม่มีการเสนอให้ที่ปร ะชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

พิจ ารณา ในวันที่ 12 ม.ค.2564 นี้ ขอทำก ารบ้านให้จบก่อ น

ด้ านนายกฤษฎา จีน ะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการค ลัง

เปิ ดเผยว่า ยังไม่มีข้ อสรุปเรื่องการแจกเงินในตอนนี้ และยังไม่มีการเส นอ ให้ รมว.คลัง พิจารณา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทร วงการคลัง