คนละครึ่งใช้ซื้อทองได้แล้ว ใช้ได้ในร้านทองที่เข้าร่วมโครงการ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตามและต้องบอกว่า สำหรับค นที่ได้สิทธิ์ต้องบอกว่าดีใจด้วย

ซึ่ง ทำเอาหลายคนต่างให้คว ามสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังโครงการเราช นะเคาะแล้วว่าไม่ให้เป็นเงินสด

ซึ่งหลายคนต่างผิดหวัง เพราะหวังว่าจะนำมาใ ช้หนี้ และประทังชี วิต และเรียกร้องให้รั ฐบาลเปลี่ยนเงิน 7,000 เป็นเงินสด ตร งนี้ไม่ต้องตกใจ

โครงก ารเร าชนะ

บิ๊ กตู่

ล่าสุดมีข่าวดีสามารถนำเร าชน ะมาซื้ อท องได้ ซึ่งต้อง เป็นร้านทองที่ร่วมรายการเท่านั้น

คนล ะครึ่ง

ซึ่งเพ จที่ใช้ชื่อว่า ห้าง ทองกิจเจริญ ลำปลายมาศ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สิทธิ์ เรา ชนะ ใช้ซื้ อทองได้ นำบั ตรม ารู ดได้

โพ สต์ดั งกล่า ว

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

โดยทา งร้านก็ได้แจ้งว่าห ากต้องการนำมารูดทอ งคือต้องรอให้เงินเข้าให้ค รบ ซึ่งเป็นจำนว นเงิน 7,000 บ. ซึ่งจะนำม าแลกทองได้ 1 สลึ งนั่นเอง

และล่า สุดสำหรับใครที่ไม่ มีเร าชนะก็ยังสาม ารถใช้คนละครึ่งซื้ อทองได้อีกด้วยเช่ นกัน

ขอ บคุณ ห้างทองกิจเ จริญ ลำปลายมา ศ