กรุงศรีโฮมฟอร์แคช ให้ยืม 10 ล้าน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน สู้ทุกวิกฤต

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่แบ้านที่คุ้นค่าที่สุกในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อบ่้านดีๆในตอนนี้ดีกว่าแน่นอนกับสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี  ซึ่งกรุงศรีห่วง…..เพราะในทุกวิกฤต การเงินคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้ทั้งชีวิตส่วนตัว และธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ทุกวิกฤตการเงินของคุณผ่อนคลายขึ้น บ้านแบบไหนก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ กับสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

พิเศษ ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี ไม่มี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท(1 ม.ค. 65 – 30 เม.ย. 65)

ให้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ ด้วยสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมิน

  1. วงเงินสูง

2. ดอกเบี้ยต่ำ

3. ผ่อนเบา ๆ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า

2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)

แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี

กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)

สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)

สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารทางด้านหลักประกัน

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)

ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )

สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)

แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซค์ของธนาคารกรุงศรี หรือสาขาใกล้บ้านท้าและช่องทางติดต่อต่างๆของธนาคารกรุงศรี